Gwarancja na bramy i drzwi

Firma HORMANN udziela na swoje wyroby gwarancji, których długość uzależniona jest od rodzaju zakupionego towaru oraz rodzaju odpowiedzialności. Szczegóły sprawdź w dołączonej karcie gwarancyjnej. Przestrzegaj instrukcji montażu, eksploatacji i konserwacji.

 

Czas trwania gwarancji

 

 1. Bramy garażowe
    – Pod względem mechanicznym - 2 lata gwarancji.
    – Klient może skorzystać z opcji przedłużenia gwarancji do 5-ciu lat na linki nośne,zawiasy, sprężyny spełniając dwa poniższe warunki:
    – brama wykonuje maksymalnie 5 cykli dziennie ( otwórz/zamknij)
    – w bramie będą wykonywane coroczne płatne przeglądy konserwacyjne, potwierdzone stosownymi wpisami do książeczki gwarancyjnej wg. wytycznych zawartych w "Instrukcji montażu, eksploatacji, konserwacji i demontażu."

 2. Napędy garażowe  oraz szyny prowadzące, a także napędy wjazdowe LineaMatic oraz RotaMatic   – 5 lat gwarancji.

 3. Akcesoria do napędów takie jak: piloty, sterowniki kodowe, fotokomórki itp. - 2 lata.

Uwaga: bramy z napędami elektr. podlegają kontroli. 10 lat gwarancji Hormann oznacza, że producent zapewnia, pod warunkiem prawidłowego i zgodnego z zaleceniami Hormann Polska Sp. z o.o. używania produktu, że:

 

 • w okresie tym będą dostępne części zamienne do produktu i możliwość naprawy produktu,- możliwe będzie bezpieczne używanie produktu, tj. produkt nie będzie stanowił zagrożenia dla życia lub zdrowia w normalnych warunkach użytkowania,bramę będzie można otworzyć i zamknąć.

 • produkt będzie produktem bezpiecznym w rozumieniu przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 • Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Produktów nabytych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od Hörmann lub jej uprawnionych przedstawicieli.

 • Termin gwarancji nie biegnie na nowo ani nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Kontrahent nie mógł korzystać z Produktu w związku z procedurą reklamacyjną. --  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest: dokonanie pełnej płatności za Produkt, niedokonywanie w okresie gwarancji przez Użytkownika lub dalszych Użytkowników jakichkolwiek napraw lub wymiany we własnym zakresie ani podłączeń urządzeń dodatkowych nie sprzedawanych przez Hörmann lub w miejscach innych niż wskazane w instrukcji montażu i obsługi lub w innych dokumentach, przekazanych wraz z produktem. Wszelkie naprawy lub wymiany dotyczące produktów mogą być dokonywane przez Hörmann lub uprawnionych przedstawicieli (w tym dealer Hörmann, posiadający status i legitymujący się Certyfikatem Autoryzowanego Serwisu Hörmann); stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi lub w innych dokumentach, przekazanych wraz z Produktem; dodatkowo w odniesieniu do bram przemysłowych:
  • a) z napędem - wykonanie na zlecenie Kontrahenta (potwierdzone w „Książce Kontroli Bram i Drzwi z Napędem") przez Hörmann lub upoważniony przez Hörmann podmiot płatnych przeglądów technicznych - pierwszego przeglądu po 6 miesiącach od zamontowania produktu, kolejnych co 12 miesięcy;
  • b) bez napędu - wykonanie na zlecenie Kontrahenta (potwierdzone w „Protokole Prac Serwisowych") przez Hörmann lub upoważniony przez Hörmann podmiot płatnych przeglądów technicznych - pierwszego przeglądu po 6 miesiącach od zamontowania produktu, kolejnych co 12 miesięcy.

 • Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje: wad, które powstały na skutek zużycia części podlegających naturalnemu zużywaniu. Szczegółowe informacje dotyczące części podlegających zużyciu zawarte są w książkach gwarancyjnych; wad, które powstały na skutek wadliwej zabudowy, wadliwych prac montażowych i naprawczych, bądź użycia nieoryginalnych/wadliwych części zamiennych; części, które z powodu swoich właściwości materiałowych lub sposobu zastosowania podlegają podwyższonemu zużyciu, jak np. uszczelki, łożyska plastikowe, żarówki, bezpieczniki, baterie, itp., uszkodzeń w powłoce lakierniczej lub innego zabezpieczenia powierzchni Produktów; wad, które powstały w wyniku zastosowania płynów, smarów lub innych akcesoriów innych niż zalecane; nieprawidłowości spowodowanych czynnikami niezależnymi od Hörmann, np. zalaniem, ogniem, niedbalstwem lub celowym działaniem, uszkodzeniami fizycznymi, nietypowymi warunkami środowiskowymi, itp.; mechanicznego uszkodzenia spowodowanego przez Kontrahenta lub osoby trzecie, uszkodzeń i wad powstałych na skutek używania i przechowywania Produktu w sposób odbiegający od normalnego lub niezgodnie z instrukcją montażu i obsługi, konsekwencji napraw, przeróbek, zmiany lub modyfikacji Produktu lub jego elementów, dokonanych we własnym zakresie przez Kontrahenta; nieprawidłowości, które wynikają z właściwości materiałów, w tym deformacji wynikających z różnic temperatur; zakłóceń w funkcjonowaniu Produktu lub urządzenia sterującego, spowodowanych oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, którego źródłem były pobliskie urządzenia radiowe, energetyczne, itp., które emitują pole elektromagnetyczne. W stosunku do elementów dodatkowych, na które ich producent udzielił gwarancji, Hörmann nie wykonuje obowiązków wynikających z tej gwarancji. Hörmann może udzielić Kontrahentowi pomocy w dochodzeniu u producentów elementów dodatkowych uprawnień wynikających z gwarancji (decyzja w zakresie udzielenia pomocy należy do Hörmann).

 • Zgłoszenia wady dokonywać należy w miejscu zakupu Produktu zgodnie z zasadami składania reklamacji.

 • Wraz ze zgłoszeniem wady Kontrahent zobowiązany jest przedstawić dowód zakupu oraz wypełnioną i podpisaną przez Hörmann lub jej uprawnionych przedstawicieli kartę gwarancyjną, o ile została wydana. W przypadku Produktów stanowiących bramy przemysłowe dodatkowo Kontrahent zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania obowiązków w zakresie przeglądów serwisowych. W razie stwierdzenia wady Kontrahent nie powinien używać Produktu. Hörmann nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z lub wynikłe z używania Produktu wadliwego. W razie uwzględnienia reklamacji przez Hörmann, Hörmann jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad Produktu albo do dokonania jego bezpłatnej wymiany na Produkt wolny od wad, albo do obniżenia ceny Produktu (wybór świadczenia należy do Hörmann). Wymienione części Produktów lub Produkty przechodzą na własność Hörmann lub uprawnionego przedstawiciela dokonującego wymiany.

 • Szczególne warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym lub umieszczone na stronie internetowej www.hormann.pl w formie pdf. W razie sprzedaży produktu przez Kontrahenta na rzecz Użytkownika lub w razie dalszych odsprzedaży produktu przez Użytkownika w czasie trwania gwarancji.
 •  

 

Użytkowniku. Sprawdź i przestrzegaj terminów konserwacji zgodnie z instrukcji obsługi swojej bramy!
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.